28,15,0,50,1
25,600,60,1,500,500,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,1,30,10,5,0,0,0,10,0,1
Promo Tele 30x45
Promo Tele 30x45
Promo Rikorda 10 Luglio
Promo Rikorda 10 Luglio
Promo Rikorda 13 Luglio
Promo Rikorda 13 Luglio
Copyright